Związek Funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu

Aktualności

Ogłoszenia

Informacje

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Informujemy, że w dniu 18 kwietnia br. o godzinie 13.00 w klubie Ikar ul Orlego Lotu 6 na Gocławiu ( tam gdzie poprzednio ) odbędzie się Walne Zebranie Członków Związku za rok 2021 i 2022.

Proponowany porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania za 2021 i 2022 r. przez Prezesa Związku;
  2. Wyłonienie Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania – sprawdzenie kworum.  W wypadku braku kworum po 15 minutowej przerwie odbędzie się Walne Zebranie za 2021 i 2022 r. w drugim terminie .
  3. Przedstawienie sprawozdań merytorycznych – Prezes Związku, finansowych – Skarbnik Związku i kontroli – Komisja Rewizyjna;
  4. Głosowania nad przyjęciem sprawozdań, udzieleniem absolutorium – uchwały;
  5. Sprawy organizacyjne, bieżące i zgłoszone – dyskusja, ewentualne uchwały;
  6. Zakończenie Walnego Zebrania za 2021 i 2022 r.

Wszystkich Członków ZF BOR  serdecznie zapraszamy do udziału w Zebraniu.

Pozdrawiamy serdecznie i do zobaczenia.

za Zarząd,

Prezes Związku Funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

Ryszard Góran

W dniu 17 marca 2023 r. Przewodniczący Federacji Henryk Budzyński oraz Wiceprzewodniczący Leszek Szreder spotkali się z dyrektorką ZER MSWiA p. Małgorzatą Zdrodowską. Było to pierwsze spotkanie kol. Henryka Budzyńskiego z dyr. ZER MSWiA po objęciu funkcji Przewodniczącego Federacji. Głównym tematem rozmowy była chęć dalszego kontynuowania pomocy i wsparcia poszkodowanym ustawą represyjną. Podkreślono, że jest to najważniejsze zadanie Federacji. Poinformowano dyrektorkę ZER o pojawiających się dalej skargach osób poszkodowanych na niewłaściwe traktowanie ich w sądach przez pełnomocników procesowych ZER.

Dyr. M. Zdrodowska poprosiła o konkretne informacje o o przypadkach nieeleganckiego, niewłaściwego i niegrzecznego zachowania pełnomocników procesowych. Obiecała, że informacje takie nie pozostaną bez reakcji, będą oceniane, żadna z nich nie zostanie pominięta. Ponadto, jak zauważono do chwili obecnej, w kilku wcześniejszych spotkaniach omawiano zgłaszane przez Federację zastrzeżenia do argumentów prawnych używanych przez pełnomocników ZER. Niektóre zostały uznane , ale w wielu pozostano przy własnych stanowiskach.

Obie strony zadeklarowały gotowość do dalszych kontaktów. Podkreślono, że nie będziemy łatwym partnerem do rozmów. Ustalono potrzebę dalszych spotkań, co najmniej raz na kwartał.

Informacja o spotkaniu Prezydium Zarządu Federacji z przedstawicielami Koalicyjnego Klubu Poselskiego Lewicy.

 W dniu 14 marca 2003 r. w siedzibie Zarządu Federacji odbyło się spotkanie z przedstawicielami Koalicyjnego Klubu Poselskiego Lewicy. Ze strony Zarządu Federacji udział wzięli: Henryk Budzyński, Leszek Szreder, Tatiana Aksamit oraz Stanisław Kalski. Koalicyjny Klub Poselski Lewicy reprezentowali: Krzysztof Gawkowski – przewodniczący Klubu oraz Wiesław Szczepański – przewodniczący Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

Tematami rozmów było:

  1. Echa wystąpienia posłanki Anny Marii Żukowskiej w TVP INFO.
  2. Omówienie zasad współpracy nad usunięciem z obiegu prawnego ustawy represyjnej.
  3. Omówienie (przesłanie Klubowi) najważniejszych zagadnień wymagających naprawy w ocenie stowarzyszeń służb mundurowych członków FSSM.
  4. Zapraszanie przedstawicieli Federacji na posiedzenia sejmowych komisji obrony narodowej oraz spraw wewnętrznych i administracji.

Ad. 1. Przewodniczący Federacji ponownie przedstawił zastrzeżenia i uwagi środowisk mundurowych do wypowiedzi posłanki Anny Marii Żukowskiej. Panowie posłowie zapewnili, że przeprowadzili z nią rozmowy, podkreślając w nich że nie akceptują, takich wypowiedzi. Zrobił to również przewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty. Posłowie Lewicy oraz  sama A. M. Żukowska muszą tłumaczyć się z tych wypowiedzi na wielu spotkaniach w terenie.

Ad. 2. Uzgodniliśmy potrzebę wzajemnych spotkań i konsultacji dotyczących rozwiązań w ustawie usuwającej z obiektu prawnego ustawę represyjną.

Ad. 3 Zapowiedzieliśmy przesłanie Klubowi oraz pozostałym klubom opozycji demokratycznej opracowanych przez Federację najważniejszych zagadnień wymagających naprawy w ocenie stowarzyszeń służb mundurowych – członków FSSM.

Ad. 4. Uzyskaliśmy zapewnienie, że przedstawiciele Federacji będą zapraszani na posiedzenia komisji sejmowych w przypadkach omawiania żywotnych spraw środowisk mundurowych.

Było to kolejne spotkanie z przedstawicielami opozycyjnych klubów parlamentarnych.

Przewodniczący FSSM

                                                                                /  – /  Henryk Budzyński